Wadim
Big Boil Buildings, Room 16

Wadim jest ma³y wstrêtnym, potworkiem. Przynajmniej siê tka wydaje. Wygl¹da ³agodnie ale ma swoje za uszami.Jest blondowaty i piêkny jak...Wadim.

Karolina, Poland, 14

Monster Motel HomeKids on the Net HomeTell us about you monster

Copyright © 1999 - 2000 Mark Burgess and Kids on the Net